selamat datang

Scrolling Glitter Text GeneratorScrolling Glitter Text GeneratorScrolling Glitter Text GeneratorScrolling Glitter Text GeneratorScrolling Glitter Text GeneratorScrolling Glitter Text GeneratorScrolling Glitter Text GeneratorScrolling Glitter Text GeneratorScrolling Glitter Text GeneratorScrolling Glitter Text GeneratorScrolling Glitter Text GeneratorScrolling Glitter Text GeneratorScrolling Glitter Text GeneratorScrolling Glitter Text Generator

Monday, 31 October 2011

Tatabahasa- Imbuhan

1. Imbuhan ber- dapat berubah menjadi be-, bel-, dan tetap sebagai ber-, bergantung kepada kata-kata yang digunakan seperti keterangan yang berikut: (a) menjadi ber- apabila bertemu dengan kata-kata yang bermula dengan huruf r atau suku kata pertamanya diakhiri dengan er.
 Contohnya:   rakit => berakit
                  renang => berenang
                     serta => beserta
 b) menjadi bel- hanya apabila bertemu dengan kata ajar. ajar = belajar
 (c) tetap sebagai ber- apabila bertemu dengan kata-kata lain selain yang dinyatakan
           ada => berada
          ekor =>berekor
           nasib=> bernasib
           pisah => berpisah
         sumpah=> bersumpah
 2. Kata-kata yang berawalan berdapat disertai akhiran -an dan -kan menjadi ber...an dan ber...kan. Misalnya: berdekatan, bertempiaran, berasaskan, berpandukan, berdasarkan,dan sebagainya.

3. Imbuhan ter-, ter...i, dan ter...kan Imbuhan ter- dapat berubah menjadi te- dan tetap sebagai ter- seperti penyataan yang berikut:
 (a) menjadi te- apabila bertemu dengan kata-kata yang bermula dengan huruf r atau suku kata pertamanya diakhiri dengan er.
Contohnya: rasa => terasa
                   rendam=> terendam
                   serlah =>teserlah
                  sergam =>tesergam
(b) tetap sebagai ter- apabila bertemu dengan kata-kata lain selain yang dinyatakan:
                 bangun=> terbangun
                 fikir =>terfikir
                 kumpul =>terkumpul
                 lambat => terlambat
                 pisah=> terpisah
                  ubat=> terubat
4.Kata-kata yang berawalan ter- dapat disertai akhiran i- dan -kan menjadi ter ...i dan ter ...kan. Contohnya: terpenuhi, teratasi, terhindari, terkalahkan, terkatakan,dan sebagainya.

 5. Imbuhan men- , men. .i dan men.. kan Contohnya:
 a. Imbuhan men- dapat berubah menjadi me-, mem-, meng-, menge-, dan tetap sebagai men- bergantung kepada kata-kata yang digunakan seperti dalam keterangan yang berikut:
 b. menjadi men- apabila bertemu dengan kata-kata yang huruf awalnya ialah c, d, dan j.
Contohnya: c - cuba => mencuba
                  d -daki => mendaki
                   j - jual => menjual
 c. menjadi meng- apabila bertemu dengan kata-kata yang bermuladengan huruf a, e, i, o, u, g,dan h. Contohnya: a -ambil => mengambil
                  e -elak => mengelak
                  i - ikut =>mengikut
                 o - olah =>mengolah
                 u -ubah m=>engubah
                 g -gigit =>menggigit 
                 h -hantar => menghantar
d. menjadi menge- apabila bertemu dengan kata-kata yang terdiri daripada satu suku kata saja.
       Contohnya: bom => mengebom
                           cat =>mengecat
                         cam =>mengecam
                           lap => mengelap
6. Kata-kata yang bermula dengan huruf k, s, p, dan t bertukar menjadi ng, ny, m, dan t apabila bertemu dengan awalan men -.
Contohnya: (a) k menjadi ng kecil => mengecil
                  (b) s menjadi ny sikat => menyikat
                  (c) p menjadi m paksa =>memaksa
                  (d) t menjadi n tunggu => menunggu
 7. Kata yang berawalan men- dapat disertai akhiran -i dan -kan menjadi men ...i dan men ...kan. Contohnya: menghadiahi, mengetuai, membiayai, merasmikan, mengamalkan, mengesahkan, membiarkan, dan sebagainya.
(a) menjadi me- apabila bertemu dengan kata-kata yang huruf awalnya ialah l, m, n, ng, ny,r, w, dan y. Contohnya: l - larang =>melarang
                  m - minta => meminta
                  n - naik =>menaik
                ng -nganga =>menganga
                 ny - nyala => menyala
                  r - rawat => merawat
                  w -wangi =>mewangi
(b) menjadi mem- apabila bertemu dengan kata-kata yang huruf awalnya ialah b, f
Contohnya: b - baca =>membaca
                  f -fitnah =>memfitnah
 Imbuhan per- dan per...an - Imbuhan per- tetap sebagai per atau berubah menjadi pe- atau pel seperti yang berikut:
(a) tetap sebagai per- apabila bertemu dengan kata-kata yang bermula dengan huruf b dan
Contohnya: b - perburu
                  t - pertapa
b) menjadi pe- apabila bertemu dengan kata ajar, iaitu pelajar.
(c) menjadi pe- apabila bertemu dengan kata-kata lain selain yang dinyatakan.
Contohnya: juang=> pejuang
                   kerja =>pekerja
                  lumba =>pelumba
                   salah =>pesalah
                     tani => petani
8. Kata-kata yang berawalan per- dapat disertai akhiran -an menjadi per ...an. 
 Contohnya: perdamaian, perjumpaan, perkongsian, permintaan, persatuan, dan sebagainya.

9. Imbuhan pen- dapat berubah menjadi pe-, pem-, peng-, penge-, dan tetap sebagai pen- seperti yang berikut:
(a) menjadi pe- apabila bertemu dengan kata-kata yang bermula dengan huruf l, m, n, ny, r, dan w. Contohnya: pelayan, pemain, penasihat, penyata, peronda, dan pewangi.
(b) menjadi pem- apabila bertemu dengan kata-kata yang bermula dengan huruf b dan f. 
Contohnya: pembesar, pembasmi, dan pemfitnah.
(c) menjadi pen- apabila bertemu dengan kata-kata yang bermula dengan huruf c, d, j, sy, dan z. Contohnya: pencari, penduduk, penjaga, pensyarah, dan sebagainya.
 (d) menjadi peng- apabila bertemu dengan kata-kata yang bermula dengan huruf a, e, i, o, u, g, h, dan kh. Contohnya: pengarah, pengedar, pengikut, pengulas, pengganas, penghibur, dan pengkhianat.
 (e) menjadi penge- apabila bertemu dengan kata-kata yang terdiri daripada satu suku kata. 
Contohnya: pengebom, pengecat, dan pengelap.
 Kata-kata yang bermula dengan huruf k, s, p, dan t pula akan bertukar menjadi ng, ny, m, dan n apabila bertemu dengan awalan pen-. 
 Contohnya:
 (a) k berubah menjadi ng; ketam =>pengetam
(b) s berubah menjadi ny; sayang =>penyayang
 (c) p berubah menjadi m;  putar =>pemutar
(d) t berubah menjadi n; tonton =>penonton
Kata-kata yang berawalan pendapat disertai akhiran -an menjadi pen ...an.
 Misalnya: pelarian, pembasmian, pendakian, penghakiman, pengecatan, dan sebagainya.

 9 . Imbuhan ke- dan ke...an Imbuhan ke- bertugas untuk membentuk kata nama, kata bilangan tingkat, dan kata bilangan himpunan.
Contohnya: tua=> ketua (kata nama)
              hendak =>kehendak (kata nama)
                    tiga=> ketiga (kata bilangan tingkat)
                   dua => kedua-dua (kata bilangan himpunan)
10.Imbuhan ke- dapat disertai akhiran -an menjadi ke...an.
 Contohnya: kerajinan, kedatangan, kesihatan,dan sebagainya.

11. Ada ketikanya kata berimbuhan ke...an digunakan dalam ayat pasif.
Contohnya: (a) Semalam saya ketinggalan bas.
                  (b) Budak itu dikejarkan ke hospital kerana keracunan.
12.lmbuhan di-, di...i, dan di...kan 
a. Kata-kata yang berimbuhan di- digunakan dalam ayat-ayat pasif.
b. Antara beberapa contoh kata yang berawalan di - itu termasuklah diambil, dibawa, dicuri, dicari, dibuang, diaimpan, dan sebagainya.
 c. Kata-kata yang berimbuhan di...i digunakan dalam ayat-ayat pasif juga.
d. Antara beberapa contoh kata yang berimbuhan di...i itu termasuklah diatasi, dibebani, dicurigai, didekati, difahami, diikuti, dihindari, dan sebagainya.
e. Seperti kata-kata yang berimbuhan didan di...i, kata-kata yang berimbuhan di...kan pun digunakan dalam ayat-ayat pasif. f. Antara beberapa contoh kata yang berimbuhan di...kan itu termasuklah didirikan, diedarkan, dielakkan, diberikan, digugurkan, diadakan, dilakukan, diturunkan, dan sebagainya.

13. Imbuhan -an, -man, -wan, -wati, dan -ita 
a. Imbuhan -an, -man, -wan, -wati, dan -ita digunakan untuk membentuk kata nama terbitan.
b. Kesemua imbuhan ini diletakkan diakhir kata, yakni sebagai akhiran.
 c. Antara beberapa contoh kata yang berakhiran -an termasuklah ancaman, bacaan, buatan, catatan, edaran, giliran, harapan, kurungan, lautan, minuman, makanan, suruhan, tanaman, utusan, dan sebagainya.
d. Antara beberapa contoh kata yang berakhiran -man termasuklah budiman dan seniman.
 e. Beberapa contoh kata yang berakhiran -wan pula ialah dermawan, jutawan, jelitawan, rupawan, budayawan, ilmuwan, olahragawan, angkasawan, dan sukarelawan.
 f. Contoh kata-kata yang berakhiran -wati ialah seniwati, olahragawati, dan sukarelawati.
 g. Contoh kata yang berakhiran … ita hanya satu, iaitu biduanita.

No comments:

Post a Comment

kata kerja